Rodo

Na podstawie art. 13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) niniejszym podajemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBIS Beata Biskup z siedzibą w Brzozie przy ul. Gierczak 36 , 86-061 Brzoza.

Skąd uzyskaliśmy Państwa dane:

Państwa dane pozyskaliśmy:
 1. Bezpośrednio od Pani/Pana/Państwa, gdy podaliście je nam na potrzeby zakupu towaru lub świadczenia usługi na Pani/Pana/Państwa rzecz.
 2. Ze źródeł dostępnych publicznie (Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub innych podobnych źródeł – dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców wpisanych do tych publicznych rejestrów.

Jakie dane są przetwarzane przez nasza firmę?
PW Polbis Beata Biskup przetwarza następujące dane:
 1. dane kontaktowe oraz identyfikacyjne do zawarcia umowy i wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, numer telefonu, adres e-mail).
 2. inne dane niezbędne do należytego świadczenia pomocy prawnej, dotyczące zleconej nam sprawy (porada prawna, opinia prawna, zastępstwo prawne sądowe lub pozasądowe).
 3. dane potrzebne do przygotowania dla Państwa odpowiedniej oferty handlowej na zakup towaru lub świadczenie usług.

W jakim celu zamierzamy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:
 1. w celu i na potrzeby do należytego świadczenia w zakresie przyjętej oferty
 2. w celu udokumentowania i rozliczenia za świadczenie pomocy prawnej w zakresie zleconej nam sprawy (umowa, faktura VAT, dowód KP itp.).
 3. w celu przygotowania i złożenia oferty handlowej.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
 1. Nie ma Pani/Pan/Państwo obowiązku podania danych osobowych.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz w przypadku niepodania danych osobowych świadczenie usługi może być niemożliwie lub znacząco utrudnione.
 3. W przypadku podania danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi konieczne jest również podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury (jest to obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług).
 4. W innych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Czy można cofnąć zgodę na przetwarzanie i jak tego dokonać?
 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej PW Polbis Beata Biskup może nastąpić w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać SMS, e-mail lub też przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.
 2. Jeżeli wyrażą Państwo wolę cofnięcia zgody, to ważne aby taka wola do nas dotarła.
 3. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem. Oznacza to w praktyce, że do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez PW Polbis Beata Biskup jest legalne.
 4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może oznaczać niemożność dalszego świadczenia usługi na Pani/Pana/Państwa rzecz.

W jaki sposób można się skontaktować z nami?
Kontakt może być telefoniczny pod numerami telefonu tel.: + 48 52 381 05 05 lub pocztą elektroniczną pod adresem polbis@polbis.com.pl
albo pocztą tradycyjną na adres: ul. Gierczak 36 , 86-061 Brzoza.

Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych?

Wykonywane czynności dane będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych wyrażonej przez Panią/Pana/Państwo.

Jakie mają Państwo prawo w związku z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Państwa prawo wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w stosunku do PW POLBIS , pozwala na dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania.

W jakim przypadku i komu możemy przekazać dane, a komu nie przekażemy ich na pewno?

Pani/Pana/Państwa dane mogą być przekazane:

sądowi, komornikowi, Policji, prokuraturze, notariuszowi, mediatorowi, doradcy restrukturyzacyjnemu, syndykowi, organowi władzy i administracji publicznej, urzędowi skarbowemu, urzędowi administracji celno-skarbowej i innym instytucjom, których udział w sprawie będzie niezbędny lub celowy do należytego załatwienia sprawy albo kiedy wymaga tego przepis prawa.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
 1. PW Polbis Beata Biskup będzie przechowywała Państwa dane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, która łączy Państwa z PW Polbis Beata Biskup lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz.
 2. Jeżeli na administratorze będzie ciążył obowiązek prawny przetwarzania danych to będą one przetwarzane do momentu wypełnienia tego obowiązku.
 3. Dane, które będą przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Państwa tej zgody.

Gdzie można wnieść skargę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PW POLBIS

Aktualnie organem odpowiednim do przyjmowania skarg jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W jaki sposób nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane przez PW POLBIS nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub może wpływać na Państwa w istotny sposób.